X-Rite photo

 

Marcin Kaluza

When did you first understand the importance of color to the photographic process?
In the 2004 I started to make product photographs, which I also edited, and prepared for printing on newsprint. The newsprint printed on coldset presses was very challanging - due to extremely low contrast and small gamut, so I started to study color management to achieve better quality. After I had read books on this subject and ended up buying displays for color critical applications, profiling software and i1Pro spectrophotometer. The investment in color management knowledge and gear had brought results that surpassed my expectations.

W roku 2004 zacząłem wykonywać fotografie produktów, które również obrabiałem i przygotowywałem do druku na papierze gazetowym. Papier gazetowy drukowany techniką coldsetową był bardzo problematycznym medium - ze względu na skrajnie niski kontrast i niewielki gamut barwowy, dlatego zacząłem studiować zagadnienie zarządzania barwą. Lektura książek dotyczących color managementu zakończyła się zakupem monitorów do zastosowań o krytycznym znaczeniu barwy, oprogramowania do tworzenia profili oraz spektrofotometru i1Pro. Powyższa inwestycja w wiedzę i sprzęt przyniosła rezultaty, które przerosły moje oczekiwania

What is the most important aspect of color management that an aspiring photographer should know?
It gives better control over the work and allows you to unleash full potential of the medium we use to public our photography

Daje lepszą kontrolę nad pracą i pozwala uwolnić pełen potencjał medium, które wykorzystujemy do publikacji fotografii

Give an example of the ways in which a solid knowledge of color management (or an accurate color environment) helped you – on a project? In a consultancy situation?
Each time I edit or print photos a solid knowledge of color management helps me to pushing the limits of what can be achieved.
 
Za każdym razem gdy edytuję bądź drukuję fotografię solidna wiedza z zakresu zarządzania barwą pomaga mi dotrzeć do granic możliwości tego, co można osiągnąć.

Why are you committed to using X-Rite products?
X-Rite products are not only high quality and affordable, but also very popular, so that in practice they are industry standard. Virtually all display calibration software, print controllers and profilers support X-Rite sensor, so I can sucessfully calibrate and profile any monitor or printer using X-Rite solutions.

Produkty X-Rite nie tylko są niedrogie, doskonałej jakości, lecz również bardzo popularne - w praktyce stanowią pewien standard przemysłowy. Praktycznie wszystkie programy do kalibracji wyświetlaczy, kontrolery druku i oprogramowanie do tworzenia profili oferuje wsparcie dla sensorów X-Rite, dlatego przy pomocy rozwiązań X-Rite mogę skutecznie skalibrować i oprofilować praktycznie każdy monitor, drukarkę, bądź maszynę do druku,

How important are the latest color management tools in today’s industry?  Why?
New display and printing technologies are getting more varied, improved and give us new possibilities, but we need color management to predict the effects, achieve consistent results or use unique features of a given medium to achieve outstanding effects.

Nowe technologie wyświetlania i druku są coraz bardziej doskonałe i zróżnicowane dając nam nowe możliwości, lecz musimy posługiwać się zarządzaniem barwą by przewidywać efekty, uzyskiwać spójne rezultaty bądź w pełni wykorzystywać unikalne cechy danego medium w celu uzyskania ponadprzeciętnych efektów.

What does the (near) future hold for the photo industry, in your opinion? Do you think color management will be more or less important – why?
As the new photography presentation possibilities get more sophisticated, refined and varied, new opportunities for photographers will occur. The color management will help to take advantage of them.

W miarę jak nowe sposoby prezentacji fotografii będą się stawać coraz bardziej wyrafinowane, udoskonalane i zróżnicowane, powstaną nowe okazje, powstaną nowe okazje, które fotografowie będą mogli wykorzystać. Zarządzanie kolorem powinno pomóc ten fakt skutecznie wykorzystać.

How is color management related to your artistic process?
It is crutial to get the above average results by utilising the full potential and maximum quality of a print.

Jest ono kluczowe w osiągnięciu ponadprzeciętnych rezultatów poprzez wykorzystanie pełnego potencjału oraz maksymalnej możliwej do uzyskania jakości powiększeń fotograficznych.

Do you see color management as an advantage for saving money?
With proper tools, software and knowledge how to use them I can predict the effects precisely, so I save time, ink and paper. Also while calibrating printer and creating profile I can use X-Rtie solutions to get the best quality vs ink/toner consumption ratio.

Z odpowiednimi narzędziami, oprogramowaniem i wiedzą jak ich użyć mogę precyzyjnie przewidywać efekty, dzięki czemu oszczędzam czas, tusz i papier. Podczas kalibracji drukarki oraz tworzenia profili mogę również wykorzystywać rozwiązania X-Rtie w celu uzyskania optymalnego stosunku jakości do zużycia tuszu/farby/toneru.